Huishoudelijk Reglement

Wat volgt is een uittreksel uit het huishoudelijk reglement. Het volledige reglement ligt ter inzage in de kantine.

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 1:
De vereniging is een V.Z.W., waarvan de oprichtingsvergadering plaats vond op 04-11-1999, en waarvan de statuten gepubliceerd zijn in het Belgische Staatsblad van 17-02-2000 en 12-07-2001. Op eenvoudige vraag zijn deze statuten steeds ter inzage.

Artikel 2:
Dit huishoudelijk reglement is de verwoording van hetgeen ieder lid, instructeur en andere verbondene aan de vereniging dient te respecteren [...].

Artikel 3:
Het huishoudelijk reglement werd opgesteld en goedgekeurd door de raad van beheer van Hond en Meester vzw. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging en werd opgesteld in dezelfde geest als deze statuten. Ingeval van twijfel hebben de statuten voorrang op het huishoudelijk reglement.

Artikel 6:
In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist steeds de beheerraad.

Artikel 8:
Na de training moeten de toestellen en/of materialen behoorlijk opgeruimd worden.

Artikel 14:
Tijdens de lessen zijn kinderen niet toegelaten op het trainingsveld. Tevens is het verboden te spelen op en met de toestellen.

Artikel 15:
Ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen aan hun goede toevertrouwd.

Afdeling 4: Lidmaatschap en lidgelden

Artikel 39:
Het lidmaatschap bestrijkt altijd 12 maanden en gaat in op de eerste van de maand van toetreding en eindigt door:

 • Opzegging door het lid.
 • Door niet vereffenen van het lidmaatschap op de vervaldatum.
 • Door opzegging namens de vereniging. Deze kan alleen worden uitgesproken door de raad van beheer wanneer het lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze behandelt of benadeelt.

Artikel 40:
Het lidgeld wordt bepaald op:

 • Voor het eerste lid, bij inschrijving: 65 €
 • Vanaf het tweede lidmaatschapsjaar: 55 €
 • Voor de gezindsleden: 45 €
 • Voor de steunende leden: 25 €

Het eerste lid is de persoon ouder dan 18 jaar die als eerste uit een gezin toetreed tot de vereniging. Een gezindslid is elk volgende lid dat toetreed en woonachtig is op hetzelfde adres als het eerste lid. Ook kan een eerste lid onder bepaalde voorwaarden 12 jaar oud zijn, maar moet dan wel vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar (voorwaarden zie artikel 23). Steunende leden zijn niet trainende leden. Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 41:
Door toetreding aanvaardt het lid de statuten en reglementen van de vereniging.

Artikel 45:
De eerste les wordt beschouwd als proefles en is als dusdanig gratis.

Afdeling 5: Verantwoordelijkheden van de geleiders

Artikel 49:
Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de vereniging, als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

Artikel 50:
Een gezinspolis en/of familiale verzekering met inbegrip van huisdieren, is verplicht. Het lid verplicht zich er toe op vraag van het bestuur de kwitantie van het lopende verzekeringsjaar voor te leggen.

Artikel 51:
De minimuum leeftijd van de geleiders wordt bepaald op 16 jaar. Dit betekent dat geleiders jonger dan 16 jaar niet toegelaten worden, zowel tijdens de les als daarbuiten.

Toetreding voor 12 tot 16-jarigen mits bepaalde voorwaarden:

 1. De geleider moet de hond fysiek de baas kunnen.
 2. De geleider moet de nodig maturiteit hebben.
 3. De club stelt een proefperiode van 4 weken voor waarna een evaluatie volgt.
 4. Indien blijkt dat de geleider de hond niet fysiek onder controle heeft, of indien de geleider niet de nodige maturiteit zou hebben, behoudt de club zich het recht toe de hond en/of de geleider te weigeren voor de volgende lessen. Het lidgeld wordt betaald na de eerste proefles en zal na een eventuele weigering terugbetaald worden.
 5. De (jeudige) geleider moet steeds begeleid worden door een volwassene die gedurende de ganse duur van de les aanwezig is op de tereinnen van de club.

Artikel 52:
De hond dient ingeënt te zijn tegen de gebruikelijke besmettelijke hondenziekten. Als bewijs daarvan dient het inentingsboekje op de eerste vraag voorgelegd te worden [...].

Artikel 53:
Zieke honden worden niet toegelaten tot de les. [...]

Artikel 54:
Loopse teven worden niet toegelaten tot de terreinen en lokalen in gebruik door de vereniging.

Artikel 55:
Agressie jegens de hond wordt niet geduld. Prikbanden en dergelijke meer zijn verboden. Overtreding van dit artikel kan schorsing en zelfs uitsluiting tot gevolg hebben.

Artikel 56:
Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.

Artikel 58:
Op de terreinen en in de lokalen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden. Tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.

Artikel 59:
Vooraleer de geleider met zijn hond aan de les deelneemt, dient hij zijn hond uit te laten, bij voorkeur op de speciaal voor dit doel bestemde pleintjes. De uitwerpselen dienen onmiddellijk opgeruimd te worden [...]. Mocht niettegenstaande dit de hond het terrein toch bevuilen, dan dient de geleider de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen [...].

Artikel 60:
Dronken geleiders worden niet toegelaten.

Artikel 61:
Het is verboden te roken tijdens de lessen.